· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ภาพข่าวกิจกรรม
· รายนามสมาชิก
· วารสาร
· สถิติการเข้าชม
· สมุดเยี่ยม
· อัลบั้มภาพ

หนังสือแนะนำ

วิธีการเชิงผสมผสาน
สำหรับการวิจัยและประเมิน :

                                      180.-

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา :
250.-

การวิจัยเชิงคุณภาพ
ทางการศึกษา :
275 . -


ปรัชญาวิจัย :
320 . -

การประเมินนเรศวร :
  150 . -
ทฤษฎี รูปแบบ และแนวทาง
การประเมิน

ทิศทางและอาณาบริเวณ
การประเมิน:
  165.-

 


คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ข้อความทั้งหมด   
 
ชุมนุมวิชาการด้านวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา: PHP-Nuke

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

การประเมินบุคคล : การใช้ผลการประเมินและบทบาทนักประเมิน
การประเมินบุคคล : การใช้ผลการประเมินและบทบาทนักประเมิน
Personnel Evaluation : Using Evaluation and The Role of Evaluator
    บทคัดย่อ
              การประเมินบุคคลเป็นการใช้กระบวนการอย่างเป็นระบบในการวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับคุณสมบัติ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคคล เพื่อที่จะนำสารสนเทศที่ได้มานั้นมาตัดสินคุณค่าและคุณภาพของบุคคล เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคคลนั้นๆ ทั้งนี้ในการดำเนินงานประเมินบุคคลนั้นผู้ที่ทำหน้าที่ประเมิน หรือนักประเมินจำเป็นต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ            ในด้านคุณธรรมแห่งวิชาชีพนักประเมินเสียก่อน เพื่อที่จะเป็นเครื่องรับประกันได้ว่านักประเมินผู้นั้นจะทำการประเมินบุคคลอื่นๆ ได้อย่างน่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานการประเมินและหลักการที่เป็นข้อแนะนำสำหรับนักประเมิน การใช้ผลการประเมินบุคคลต้องนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงบุคคลนั้นมิใช่เพื่อมุ่งจับผิด ถอดถอน โยกย้าย ปลดออก หรือไล่ออก บุคคลที่ถูกประเมิน อันเป็นสิ่งที่รู้จักเรียกกันว่า การเมืองในการประเมินหรือการประเมินเทียม
              คำหลัก   1) การประเมินบุคคล   2) มาตรฐานการประเมิน   3) หลักการที่เป็นข้อแนะนำสำหรับสำหรับนักประเมิน   4) การเมืองในการประเมิน   5) การประเมินเทียม
PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Monday 24 May 10@ 09:17:43 ICT (2730 ครั้ง)
(มีต่อ... | 17 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)
เอกสารประกอบการบรรยาย
 เอกสารประกอบการบรรยาย
วิธีการวิจัยและประเมินเชิงผสมผสาน  Mixed MethodResearch and Evaluation
PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Thursday 06 May 10@ 13:34:44 ICT (1953 ครั้ง)
(มีต่อ... | 15 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
Good Governance in the Thai Public Universities: The Current Status and Expectat
Good Governance in the Thai Public Universities:
The Current Status
and Expectations
                                                                                                                                   
 Ratttana   Buosonte*
Abstract
The purpose of this research was to study and compare the current status and expectations of good governance with 9 dimensions and 76 indicators in 16 public universities in Thailand.  As a descriptive research study, 3,017 participants were chosen from the stakeholders in selected public universities which were located in different regions in Thailand. The questionnaires, consisting of a 5-Likert scale, were distributed.  The data were analyzed by frequency, arithmetic mean, standard deviation, t-test and ANOVA.
               The research findings were as follows:
               1) The current status of good governance in 16 public universities was in a moderate level in both overall and individual dimension. In addition, a comparison of the different arithmetic mean in overall dimensions and individual dimension on the current status of good governance was made between public universities under the former supervision of the Ministry of University Affairs and Rajabhat Universities, which were under the supervision of the Ministry of Education. There was a significantly statistical difference of 0.01 and 0.05 in nearly all dimensions of the research framework except the Ethics and Integrity dimension. This finding was similar to that of the current status of good governance when individual university was taken into account.
 
               2) The participant expectation to the good governance in 16 public universities was in a high level in overall and individual dimension. The arithmetic mean of expectations to good governance of the participants who were under the former Ministry of University Affairs and the Rajabhat Universities showed a statistically significant difference of 0.01.  This finding was similar to that of the expectation to good governance when individual university was taken into consideration.
               3) However, in the answers from open-ended questions, the findings showed that there were a lot of problems in all dimensions of the current status of good governance in 16 public universities, especially in the dimension of Moral and Ethical Profession, Transparency, and Participation. The participants' expectation to the good governance in 16 public universities reflected that there should be a serious evaluation and inspection in university administrators to bring good governance in all dimensions.
               Finally, the findings revealed that most dimensions were in a moderate level and some were still problematic. As a result, public university administrators or the policy makers in each level of higher education should pay more attention to inspection and evaluation to bring good governance into their organizations.
PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Thursday 26 Nov 09@ 10:25:53 ICT (53065 ครั้ง)
(มีต่อ... | 15 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
การสังเคราะห์งานวิจัยและประเมินเชิงผสมผสานวิธี

การสังเคราะห์งานวิจัยและประเมินเชิงผสมผสานวิธี
A Mixed Method Synthesis Research and Evaluation


บทคัดย่อ
Abstract


               การสังเคราะห์งานวิจัยและประเมินเชิงผสมผสานวิธี หมายถึง การประยุกต์วิธีการเชิงผสมผสานในงานวิจัยและประเมินมาใช้ร่วมกับการสังเคราะห์งานวิจัยและประเมิน ทำให้เกิดแบบแผนเชิงผสมผสานในการสังเคราะห์งานวิจัยและประเมินหลายแบบแผน ได้แก่ แบบแผนสามเส้า แบบแผนรองรับภายใน แบบแผน อธิบายความ และแบบแผนสำรวจบุกเบิก

มีต่อ......

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Friday 24 Jul 09@ 12:06:17 ICT (3152 ครั้ง)
(มีต่อ... | 777 ไบต์ | 12 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ : สภาพปัจจุบันและความคาดหวัง

รัตนะ บัวสนธ์*
บทคัดย่อ

                การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความคาดหวังเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐแต่ละแห่ง วิธีการวิจัยที่ใช้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรในมหาวิทยาลัยของรัฐ 16 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 3,017 คน เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า ชนิด 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบอิสระ การทดสอบทีแบบไม่อิสระ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันของธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง 16 แห่ง ทั้งภาพรวมทุกด้านและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันของธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐ ระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐที่สังกัดทบวงเดิมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 แทบทั้งหมด ยกเว้น ด้านคุณธรรมหรือจรรยาบรรณ จริยธรรม ที่ไม่แตกต่างกัน และการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันของธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐแต่ละแห่ง พบว่า ในภาพรวมค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันของธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันของธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01แต่มีด้านคุณธรรมหรือจรรยาบรรณ จริยธรรม ที่ค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันของธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐแต่ละแห่งไม่แตกต่างกัน สำหรับความคาดหวังของบุคลากรในมหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง 16 แห่ง ที่มีต่อธรรมาภิบาลนั้น ทั้งภาพรวมทุกด้านและจำแนกในรายด้านต่างก็มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากทั้งสิ้น เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคาดหวังในธรรมาภิบาลของบุคลากรที่อยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐที่สังกัดทบวงเดิมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งหมด และการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคาดหวังในธรรมาภิบาลของบุคลากรในมหาวิทยาลัยของรัฐแต่ละแห่ง พบว่า ในภาพรวมค่าเฉลี่ยความคาดหวังในธรรมาภิบาลของบุคลากรในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แต่อย่างไรก็ตาม ผลที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พบว่า สภาพปัจจุบันของธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง 16 แห่ง ยังค่อนข้างมีปัญหามากทุกด้าน โดยเฉพาะด้านคุณธรรมหรือจรรยาบรรณ จริยธรรม ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม ในขณะที่ความคาดหวังเกี่ยวกับธรรมาภิบาลนั้นบุคลากรมุ่งหวังให้มีการดำเนินงานอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขและป้องกันการขาดธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน จากผลการวิจัย ผู้บริหารหรือผู้กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง และแต่ละระดับหน่วยงานย่อยในมหาวิทยาลัย ควรเร่งรัดให้มีการตรวจสอบและประเมิน ตลอดจนนำผลการประเมินเกี่ยวกับการบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นธรรมาภิบาลในด้านต่าง ๆ ที่ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่ายังอยู่ในระดับปานกลางหรือยังมีปัญหาอยู่ คำหลัก :
1) สภาพปัจจุบันของธรรมาภิบาล
2) ความคาดหวังเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
3) ธรรมาภิบาล
4) นิติธรรมและความชอบธรรม
5) คุณธรรมหรือจรรยาบรรณ จริยธรรม
6) ความโปร่งใส
7) การมีส่วนร่วม
8) ความพร้อมรับผิดชอบหรือความรับผิดชอบ
9) ความคุ้มค่า ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
10) ความมั่นใจได้หรือความสามารถคาดการณ์ได้
11) ความยุติธรรมหรือความเสมอภาค
12) ความมีอิสระและความคล่องตัว
13) มหาวิทยาลัยของรัฐ

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Friday 20 Feb 09@ 22:27:24 ICT (7659 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3420 ไบต์ | 12 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)
45 เรื่อง (9 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ]

รู้จักท่าน ดร.
ศ.ดร.รัตนะ  บัวสนธ์

Prof. Rattana Buosonte
E-Mail : rattanabb1@hotmail.com

By iDea4me.com
Nov - 2018
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: ArielBoun
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 38877

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 97
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 97

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.29 วินาที