· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ภาพข่าวกิจกรรม
· รายนามสมาชิก
· วารสาร
· สถิติการเข้าชม
· สมุดเยี่ยม
· อัลบั้มภาพ

หนังสือแนะนำ

วิธีการเชิงผสมผสาน
สำหรับการวิจัยและประเมิน :

                                      180.-

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา :
250.-

การวิจัยเชิงคุณภาพ
ทางการศึกษา :
275 . -


ปรัชญาวิจัย :
320 . -

การประเมินนเรศวร :
  150 . -
ทฤษฎี รูปแบบ และแนวทาง
การประเมิน

ทิศทางและอาณาบริเวณ
การประเมิน:
  165.-

 


คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ข้อความทั้งหมด   
 
วิถีชีวิตด้านสุขภาพไทยทรงดำ จากวันวานสู่ยุคสุขภาพพอเพียง
วิถีชีวิตด้านสุขภาพไทยทรงดำ จากวันวานสู่ยุคสุขภาพพอเพียง
 Health Care Lifestyle of Thai-Song-Dam from The Past toward The Era of Sufficiency Health  
   
บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาศึกษาความเชื่อด้านสุขภาพของชาวไทยทรงดำที่
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความเชื่อ และวิถีชีวิตด้านสุขภาพของชาวไทยทรงดำ 2) เพื่อศึกษา และวิเคราะห์ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมที่มีผลต่อความเชื่อ และวิถีชีวิตด้านสุขภาพของชาวไทยทรงดำ และ 3) เพื่อเปรียบเทียบความเชื่อ และวิถีชีวิตด้านสุขภาพของชาวไทยทรงดำ ในอดีตและปัจจุบัน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบแผนการศึกษา รายกรณี (Case Studies) แหล่งข้อมูลในการวิจัย คือ ชาวไทยทรงดำที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผู้วิจัยจะให้ความสำคัญโดยอาศัยหลักการเป็นตัวแทนที่ดีของปรากฏการณ์นั้นๆ โดยเป็นบุคคลที่คณะผู้วิจัยไปทำความรู้จัก และการแนะนำแบบเครือข่ายหรือแบบก้อนหิมะ (Network or Snowball selection) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือผู้วิจัย ซึ่งเป็นผู้ศึกษาปรากฏการณ์ในภาคสนามและใช้เทคนิควิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่มในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และวิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป

อ่านต่อ

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Thursday 10 Jun 10@ 09:39:31 ICT (23671 ครั้ง)
(มีต่อ... | 37 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
การประเมินบุคคล : การใช้ผลการประเมินและบทบาทนักประเมิน
การประเมินบุคคล : การใช้ผลการประเมินและบทบาทนักประเมิน
Personnel Evaluation : Using Evaluation and The Role of Evaluator
    บทคัดย่อ
              การประเมินบุคคลเป็นการใช้กระบวนการอย่างเป็นระบบในการวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับคุณสมบัติ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคคล เพื่อที่จะนำสารสนเทศที่ได้มานั้นมาตัดสินคุณค่าและคุณภาพของบุคคล เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคคลนั้นๆ ทั้งนี้ในการดำเนินงานประเมินบุคคลนั้นผู้ที่ทำหน้าที่ประเมิน หรือนักประเมินจำเป็นต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ            ในด้านคุณธรรมแห่งวิชาชีพนักประเมินเสียก่อน เพื่อที่จะเป็นเครื่องรับประกันได้ว่านักประเมินผู้นั้นจะทำการประเมินบุคคลอื่นๆ ได้อย่างน่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานการประเมินและหลักการที่เป็นข้อแนะนำสำหรับนักประเมิน การใช้ผลการประเมินบุคคลต้องนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงบุคคลนั้นมิใช่เพื่อมุ่งจับผิด ถอดถอน โยกย้าย ปลดออก หรือไล่ออก บุคคลที่ถูกประเมิน อันเป็นสิ่งที่รู้จักเรียกกันว่า การเมืองในการประเมินหรือการประเมินเทียม
              คำหลัก   1) การประเมินบุคคล   2) มาตรฐานการประเมิน   3) หลักการที่เป็นข้อแนะนำสำหรับสำหรับนักประเมิน   4) การเมืองในการประเมิน   5) การประเมินเทียม
PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Monday 24 May 10@ 09:17:43 ICT (2929 ครั้ง)
(มีต่อ... | 17 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)
เอกสารประกอบการบรรยาย
 เอกสารประกอบการบรรยาย
วิธีการวิจัยและประเมินเชิงผสมผสาน  Mixed MethodResearch and Evaluation
PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Thursday 06 May 10@ 13:34:44 ICT (2066 ครั้ง)
(มีต่อ... | 15 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
Good Governance in the Thai Public Universities: The Current Status and Expectat
Good Governance in the Thai Public Universities:
The Current Status
and Expectations
                                                                                                                                   
 Ratttana   Buosonte*
Abstract
The purpose of this research was to study and compare the current status and expectations of good governance with 9 dimensions and 76 indicators in 16 public universities in Thailand.  As a descriptive research study, 3,017 participants were chosen from the stakeholders in selected public universities which were located in different regions in Thailand. The questionnaires, consisting of a 5-Likert scale, were distributed.  The data were analyzed by frequency, arithmetic mean, standard deviation, t-test and ANOVA.
               The research findings were as follows:
               1) The current status of good governance in 16 public universities was in a moderate level in both overall and individual dimension. In addition, a comparison of the different arithmetic mean in overall dimensions and individual dimension on the current status of good governance was made between public universities under the former supervision of the Ministry of University Affairs and Rajabhat Universities, which were under the supervision of the Ministry of Education. There was a significantly statistical difference of 0.01 and 0.05 in nearly all dimensions of the research framework except the Ethics and Integrity dimension. This finding was similar to that of the current status of good governance when individual university was taken into account.
 
               2) The participant expectation to the good governance in 16 public universities was in a high level in overall and individual dimension. The arithmetic mean of expectations to good governance of the participants who were under the former Ministry of University Affairs and the Rajabhat Universities showed a statistically significant difference of 0.01.  This finding was similar to that of the expectation to good governance when individual university was taken into consideration.
               3) However, in the answers from open-ended questions, the findings showed that there were a lot of problems in all dimensions of the current status of good governance in 16 public universities, especially in the dimension of Moral and Ethical Profession, Transparency, and Participation. The participants' expectation to the good governance in 16 public universities reflected that there should be a serious evaluation and inspection in university administrators to bring good governance in all dimensions.
               Finally, the findings revealed that most dimensions were in a moderate level and some were still problematic. As a result, public university administrators or the policy makers in each level of higher education should pay more attention to inspection and evaluation to bring good governance into their organizations.
PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Thursday 26 Nov 09@ 10:25:53 ICT (53563 ครั้ง)
(มีต่อ... | 15 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
การสังเคราะห์งานวิจัยและประเมินเชิงผสมผสานวิธี

การสังเคราะห์งานวิจัยและประเมินเชิงผสมผสานวิธี
A Mixed Method Synthesis Research and Evaluation


บทคัดย่อ
Abstract


               การสังเคราะห์งานวิจัยและประเมินเชิงผสมผสานวิธี หมายถึง การประยุกต์วิธีการเชิงผสมผสานในงานวิจัยและประเมินมาใช้ร่วมกับการสังเคราะห์งานวิจัยและประเมิน ทำให้เกิดแบบแผนเชิงผสมผสานในการสังเคราะห์งานวิจัยและประเมินหลายแบบแผน ได้แก่ แบบแผนสามเส้า แบบแผนรองรับภายใน แบบแผน อธิบายความ และแบบแผนสำรวจบุกเบิก

มีต่อ......

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Friday 24 Jul 09@ 12:06:17 ICT (3424 ครั้ง)
(มีต่อ... | 777 ไบต์ | 12 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
46 เรื่อง (10 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ]

รู้จักท่าน ดร.
ศ.ดร.รัตนะ  บัวสนธ์

Prof. Rattana Buosonte
E-Mail : rattanabb1@hotmail.com

By iDea4me.com
Aug - 2019
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: ArielBoun
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 38877

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 56
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 56

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.29 วินาที