· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ภาพข่าวกิจกรรม
· รายนามสมาชิก
· วารสาร
· สถิติการเข้าชม
· สมุดเยี่ยม
· อัลบั้มภาพ

หนังสือแนะนำ

วิธีการเชิงผสมผสาน
สำหรับการวิจัยและประเมิน :

                                      180.-

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา :
250.-

การวิจัยเชิงคุณภาพ
ทางการศึกษา :
275 . -


ปรัชญาวิจัย :
320 . -

การประเมินนเรศวร :
  150 . -
ทฤษฎี รูปแบบ และแนวทาง
การประเมิน

ทิศทางและอาณาบริเวณ
การประเมิน:
  165.-

 


คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ข้อความทั้งหมด   
 
ปล่อยสัตว์ ทำบุญฤๅสร้างบาป

ปล่อยสัตว์ ทำบุญฤๅสร้างบาป
Animals Released a Merit or Sin


รัตนะ บัวสนธ์1 สัญชัย ขาวนวล2
รวงทอง ถาพันธุ์3 อนงค์ รอดแสน4 ณิชา พันธุ์ควณิชย์5บทคัดย่อ


                 การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบแผน
การศึกษาพหุกรณี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการค้าสัตว์เพื่อ
นำมาขายในเชิงพุทธพาณิชย์และศึกษามุมมอง ทัศนคติของผู้ที่
เกี่ยวข้องที่มีต่อการปล่อยสัตว์และอาชีพค้าสัตว์ ใช้วิธีการสังเกต
แบบมีส่วนร่วมโดยสมบูรณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหาและการวิเคราะห์สรุปอุปนัย จากการศึกษาพบว่าอาชีพค้า
สัตว์เกิดมาจากการอาศัยความเชื่อของชาวพุทธที่ว่า การปล่อย
นกปล่อยปลาทำให้เกิดผลบุญกับผู้ที่ปล่อยทำให้ผู้ค้าสัตว์
อุปโลกน์ความเชื่อดังกล่าวให้เข้ากับสัตว์ที่มีชื่อหรือลักษณะ
พ้องกับความต้องการของผู้ปล่อย และนำมาขายเป็นอาชีพ
                 ผู้ที่ประกอบอาชีพค้าสัตว์คืออดีตคนในชุมชนเรือนแพเก่า
แสดงให้เห็นว่าอาชีพค้าสัตว์ได้รับการสืบทอดตามกันมาเป็นรุ่นต่อรุ่น
มีทั้งเป็นพี่น้องกัน เป็นแม่ลูกกัน เป็นน้าหลานกัน และยังมีเด็ก ซึ่ง
เป็นลูกหลานของผู้ค้าสัตว์มาช่วยขายในวันหยุดเสาร์อาทิตย์และ
ช่วงปิดเทอม และทำให้เด็กเหล่านี้เกิดความผูกพันในอาชีพค้าสัตว์
ซึ่งอาจจะส่งผลไปถึงอาชีพในอนาคตของเด็กเหล่านี้ได้
สัตว์ที่ผู้ค้าสัตว์นำมาขายได้แก่ ปลา เต่า และนก ปลา
สามารถหาซื้อได้จากตลาดใต้ มีทั้งขายปลีกและขายส่ง
ส่วนเต่าและนก ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2535 ไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วไป
ผู้ค้าสัตว์ต้องลักลอบซื้อขายกัน ส่วนนกจะมีคนจับมาส่งให้ถึง
หน้าวัด
                 ลูกค้าส่วนใหญ่คือคนไทยชาวพุทธที่มาสักการบูชา
พระพุทธชินราช ทำบุญไหว้พระเสร็จจึงมาทำทานด้วยการปล่อย
สัตว์ที่หน้าวัด ซึ่งคนไทยชาวพุทธที่มาปล่อยสัตว์ส่วนใหญ่ปล่อย
สัตว์เพราะมีเรื่องไม่สบายใจ หรือเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์
ส่วนชาวต่างชาติมีเป็นจำนวนน้อยเพราะเห็นเป็นเรื่องแปลก
ส่วนชาวต่างชาติจะซื้อสัตว์ปล่อยหรือไม่ขึ้นอยู่กับมักคุเทศน์
(ไกด์นำเที่ยว) แนะนำมากกว่าความต้องการของตนเอง

อ่านต่อ

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Monday 21 Feb 11@ 10:04:49 ICT (2607 ครั้ง)
(มีต่อ... | 62 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
วิจัยเชิงประเมิน: แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการศึกษา

วิจัยเชิงประเมิน: แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการศึกษา
Evaluation Research: Concept and Application in Education

รัตนะ บัวสนธ์
Rattana Buosonte
www.rattanabb.com
rattanabb@hotmail.com


บทคัดย่อ


                        การวิจัยเชิงประเมินเป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับโครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมใดๆ โดยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ การกำกับติดตาม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและผลกระทบของโครงการ แผนงานหรือกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้การศึกษาประสิทธิผลของโครงการ แผนงานใดๆก็ตามจะใช้แนวคิดการวิจัยเชิงทดลองในการออกแบบ  การทดลองใช้โครงการ แผนงาน โดยโครงการแผนงาน จัดเป็นเงื่อนไขในการทดลองหรือตัวแปรสาเหตุ  ส่วนผลที่เกิดจากการดำเนินโครงการ แผนงานก็คือตัวแปรตาม หรือตัวแปรผล
                        คำหลัก วิจัยเชิงประเมิน วิจัยสังคมศาสตร์ การศึกษาความเป็นไปได้ การกำกับติดตาม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ผลกระทบ

อ่านต่อ

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Wednesday 21 Jul 10@ 08:49:53 ICT (15621 ครั้ง)
(มีต่อ... | 62 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)
วิทยฐานะของวิชาชีพครู: หนทางส่งเสริมหรือทำลายการศึกษาไทย
วิทยฐานะของวิชาชีพครู: หนทางส่งเสริมหรือทำลายการศึกษาไทย
ACCREDITATION OF PROFESSIONAL TEACHER: THE WAY EITHER DEVELOP OR DESTROY THE EDUCATION
 
                                                                                                รัตนะ บัวสนธ์1, นันทิมา นาคาพงศ์2,
น้ำอ้อย วันตา3, ประภัสสร วงษ์ดี4
 
บทคัดย่อ
                การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน กระบวนการ และขั้นตอนการดำเนินงานจัดทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา ใน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ ครู ผู้อำนวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ข้อมูลพื้นฐาน 2) มุมมองที่กรณีศึกษามีต่อการทำผลงานทางวิชาการ 3) กระบวนการทำผลงานทางวิชาการของกรณีศึกษา   4) คุณค่าที่เกิดขึ้นจากการทำผลงานทางวิชาการ โดยกรณีศึกษาเป็นบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับการเลื่อน   วิทยฐานะ จำนวน 3 กรณี ที่ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจงจากผู้ที่ผ่านการทำผลงานทางวิชาการในระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ โดยกรณีที่ 1 เป็นข้าราชการครู ที่ได้รับการประเมินวิทยฐานะในระดับชำนาญการพิเศษ กรณีที่ 2 เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินวิทยฐานะในระดับเชี่ยวชาญ และกรณีที่ 3 เป็นศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการประเมินวิทยฐานะในระดับชำนาญการพิเศษ ทำการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัย           เชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) แบบพหุกรณีศึกษา (Multi Cases Study)  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview)  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation Observation) และการศึกษาเอกสารหลักฐานบันทึก (Do*****ent Study)  จากนั้นนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูล แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุปอุปนัย (Analytic Induction)
PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Thursday 10 Jun 10@ 09:44:47 ICT (5221 ครั้ง)
(มีต่อ... | 71 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
กระบวนการจัดการศึกษาแบบศูนย์เรียนรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
กระบวนการจัดการศึกษาแบบศูนย์เรียนรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
: ทางรอดหรือการยุบเลิก
 
 บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพทั่วไปของชุมชนที่ตั้งศูนย์เรียนรวมโรงเรียนขนาดเล็ก  และชุมชนที่ตั้งโรงเรียนที่ย้ายมาเรียนรวม 2) สภาพทั่วไปของโรงเรียนที่ตั้งศูนย์เรียนรวมโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่ย้ายมาเรียนรวม และ 3) กระบวนการจัดการศึกษาของศูนย์เรียนรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิควิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง  ทำการจดบันทึกภาคสนาม และอุปกรณ์อื่นๆ ประกอบ การเก็บข้อมูล ได้แก่ กล้องถ่ายรูป เครื่องบันทึกเสียง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา การจำแนกหรือการจัดกลุ่มข้อมูล การเปรียบเทียบเหตุการณ์ และการสร้างข้อสรุปอุปนัย

อ่านต่อ

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Thursday 10 Jun 10@ 09:42:43 ICT (3442 ครั้ง)
(มีต่อ... | 61 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช : ก้าวย่างแห่งความคาดหวังและความเป็นไป
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช : ก้าวย่างแห่งความคาดหวังและความเป็นไป
Buddhachinnarat Sanga College : pace of expectation and possibility
บทคัดย่อ
 

การวิจัยเรื่อง วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช : ก้าวย่างแห่งความคาดหวังและความเป็นไป มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชจากอดีตถึงปัจจุบันและในอนาคต 2) เพื่อศึกษาบทบาทของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชที่มีต่อชุมชน สังคม จากอดีตถึงปัจจุบันและในอนาคต 3) เพื่อศึกษาความคาดหวังของชุมชน สังคม โดยรอบที่มีต่อวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชจากอดีตถึงปัจจุบันและในอนาคต และ 4) เพื่อศึกษาความคาดหวังการดำเนินกิจการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชจากอดีตถึงปัจจุบันและในอนาคตที่มีต่อชุมชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology)  มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และชุมชน และศิษย์เก่า จำนวน 16 คน โดยศึกษาใน 2 สมัย ได้แก่ 1) สมัยห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ 2) สมัยวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ศึกษาปรากฏการณ์ในภาคสนามและใช้เทคนิคการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์แบบอุปนัย ผลการวิจัยพบว่า วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถาบันทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้สังกัดมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยเริ่มจากการเป็นห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณรในเขตภาคเหนือตอนล่างให้ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา นับตั้งแต่ก่อนการจัดตั้งเป็นห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์จนกระทั่งเป็นวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในปัจจุบันวิทยาลัยสงฆ์มีการจัดการศึกษาแบ่งเป็น 3 ระดับการศึกษา ประกอบไปด้วย

อ่านต่อ

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Thursday 10 Jun 10@ 09:40:39 ICT (2797 ครั้ง)
(มีต่อ... | 36 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
46 เรื่อง (10 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ]

รู้จักท่าน ดร.
ศ.ดร.รัตนะ  บัวสนธ์

Prof. Rattana Buosonte
E-Mail : rattanabb1@hotmail.com

By iDea4me.com
Aug - 2019
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: ArielBoun
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 38877

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 57
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 57

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.28 วินาที