· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ภาพข่าวกิจกรรม
· รายนามสมาชิก
· วารสาร
· สถิติการเข้าชม
· สมุดเยี่ยม
· อัลบั้มภาพ

หนังสือแนะนำ

วิธีการเชิงผสมผสาน
สำหรับการวิจัยและประเมิน :

                                      180.-

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา :
250.-

การวิจัยเชิงคุณภาพ
ทางการศึกษา :
275 . -


ปรัชญาวิจัย :
320 . -

การประเมินนเรศวร :
  150 . -
ทฤษฎี รูปแบบ และแนวทาง
การประเมิน

ทิศทางและอาณาบริเวณ
การประเมิน:
  165.-

 


คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ข้อความทั้งหมด   
 
ทฤษฎีการประเมินและอภิมานทฤษฎีการประเมิน

ทฤษฎีการประเมินและอภิมานทฤษฎีการประเมิน Evaluation Theory and Meta Theory of Evaluation

รัตนะ บัวสนธ์*

บทคัดย่อ

                      ทฤษฎีการประเมิน คือ ชุดของความคิดที่สร้างขึ้นโดยนักประเมินเพื่อทำหน้าที่อธิบายเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการประเมิน การให้คุณค่าในสิ่งที่ประเมิน การใช้ความรู้จากการประเมิน การสร้างความรู้จากการประเมินและสิ่งที่ประเมิน ทฤษฎีการประเมินประกอบด้วยสองส่วน คือ ทฤษฎีภายในและทฤษฎีภายนอกของการประเมิน ทฤษฎีการประเมินที่ได้รับการนำเสนอมีอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงมีการนำเสนอชุดของความคิดเพื่อจัดกลุ่มและอธิบายทฤษฎีการประเมินทั้งหลายว่า มีความเหมือนหรือแตกต่างกันในแง่มุมใดบ้าง ซึ่งชุดความคิดที่อธิบายทฤษฎีการประเมินนี้ เรียกว่า อภิมานทฤษฎีการประเมินหรือทฤษฎีของทฤษฎีการประเมิน

อ่านต่อ

 

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Saturday 27 Jul 13@ 13:17:50 ICT (2636 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 5)
การเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัย

การเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัย

รัตนะ บัวสนธ์ *

 บทคัดย่อ

บทความทางวิชาการเป็นงานเขียนที่ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆภายใต้หัวเรื่องใดหัวเรื่องหนึ่งเพียงหัวเรื่องเดียวในสาขาวิชาชีพต่างๆ แต่บทความวิจัยเป็นงานเขียนที่ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นจากผลการศึกษาวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมุ่งนำเสนอเผยแพร่งานวิจัยในวารสารทางวิชาการเฉพาะทาง บทความทางวิชาการและบทความวิจัยมีส่วนประกอบและวิธีเขียนแต่ละส่วนประกอบต่างกัน การเขียนงานวิชาการทั้งสองประเภทนี้จึงต้องเข้าใจรู้จักส่วนประกอบ และวิธีเขียนให้ถูกต้องจึงจะทำให้ได้งานเขียนที่ดีมีคุณภาพ น่าเชื่อถือ อันส่งผลต่อการนำไปใช้อย่างกว้างขวางต่อไป คำสำคัญ 1) บทความทางวิชาการ 2) บทความวิจัย

 อ่านต่อ

 

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Monday 17 Jun 13@ 15:14:31 ICT (2633 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ทิศทางและอาณาบริเวณร่วมสมัยทางการวิจัยและประเมินผลการศึกษา (2555-2552)

รัตนะ บัวสนธ์
rattanabb1@hotmail.com
www.rattanabb.com

บทคัดย่อ

                   วัตถุประสงค์ของบทความนี้ต้องการสังเคราะห์สรุปให้เห็นภาพรวมของความก้าวหน้าแห่งศาสตร์ ด้านการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษาหรือทางสังคมศาสตร์ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันนี้ (ค.ศ.2012-2009) รวมถึงคาดคะเนทิศทางความก้าวหน้าในอนาคตเกี่ยวกับประเด็นเนื้อ หา (content) และ วิธีการ (method) ต่างๆ ว่ามุ่งเนื้อ หาด้านใดและพัฒนาวิธีการที่ใช้สำหรับการวิจัยและประเมินอย่างไรบ้าง นั้น คือมุ่งสรุปสังเคราะห์ให้เห็นความก้าวหน้าทั้ง ด้านเนื้อ หาสาระและวิธีการที่ใช้สั่งสมความรู้ด้านการวิจัยและ ประเมินผลการศึกษาหรือทางสังคมศาสตร์ โดยสังเคราะห์ความรู้ดังกล่าวจากวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง และจากฐานข้อมูลที่สืบค้นในระบบอินเตอร์เน็ต

 

อ่านต่อ

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Tuesday 31 Jul 12@ 15:44:56 ICT (2124 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
รูปแบบการประเมิน CIPP และ CIPIEST มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและถูกต้องในการใช้

รูปแบบการประเมิน CIPP และ CIPIEST มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและถูกต้องในการใช้

 รัตนะ บัวสนธ์

 www.rattanabb.com

rattanabb1@hotmail.com

                     บทคัดย่อ

                               แดเนียล สตัฟเฟิลบีม (Daniel Stufflebeam) เป็นนักประเมินบุคคลสำคัญในวงวิชาชีพการประเมิน ได้พัฒนารูปแบบการประเมินอันเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่ารูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Evaluation Model) และได้ถูกนำมาใช้ในการประเมินโครงการต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ โครงการทางการศึกษาในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ดีการใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ ในวงวิชาการของ ไทยยังมีมโนทัศน์การใช้ที่คลาดเคลื่อนอยู่มากประการหนึ่ง กับอีกประการหนึ่งนั้นปัจจุบันนี้สตัฟเฟิลบีม ได้มีการปรับพัฒนารูปแบบการประเมิน CIPP เป็น CIPIEST แล้ว ทั้งนี้รูปแบบการประเมิน CIPIEST ที่ปรับใหม่ก็มีมโนทัศน์และแนวทางการนำไปใช้ที่แตกต่างจากรูปแบบการประเมิน CIPP

 

อ่านต่อ

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Tuesday 31 Jul 12@ 15:41:31 ICT (3029 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 5)
การประเมินผลสถานศึกษาและการใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การประเมินผลสถานศึกษา

และการใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รัตนะ  บัวสนธ์

rattanabb1@hotmail.com

การประเมินผลสถานศึกษา  คืออะไร

                การประเมินผลสถานศึกษา  คือ  การรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจของสถานศึกษาใด ๆ  เพื่อตรวจสอบและตัดสินว่าสถานศึกษานั้น ๆ ปฏิบัติงานตามภารกิจ  ได้ผลเป็นประการใด

อ่านต่อ
download ppt

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Thursday 07 Jun 12@ 11:02:04 ICT (1015 ครั้ง)
( | จำนวน: 0)
46 เรื่อง (10 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ]

รู้จักท่าน ดร.
ศ.ดร.รัตนะ  บัวสนธ์

Prof. Rattana Buosonte
E-Mail : rattanabb1@hotmail.com

By iDea4me.com
Aug - 2019
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: ArielBoun
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 38877

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 56
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 56

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.29 วินาที